Privatlivspolitik ifm. rekruttering

Opdateret februar 2022.

Du kan her i vores privatlivspolitik vedrørende rekrutteringsprocessen læse mere om, hvilke typer af personoplysninger vi indsamler, hvordan vi indsamler dem, samt formålet med indsamlingen. Herudover kan du læse om dine rettigheder og andre informationer vi skal give dig.

Formål og anvendelse

1 Generel information

Opdateret februar 2022

Vi tager databeskyttelse alvorligt. Vi indsamler og behandler personoplysninger i forbindelse med rekrutteringsprocessen hos JFM P/S og vores datterselskaber; Step A/S, Guloggratis.dk A/S, Deal.dk A/S, Spot A/S (Spotdeal), Billund Ugeavis, Ugeavisen Esbjerg, Ugeaviserne af 15/6 2017, Helsingør Dagblad A/S og Hovedstadens Mediehus A/S.

Vi er dataansvarlige for de oplysninger vi indsamler om dig, og vi sikrer at personoplysningerne bliver indsamlet og behandlet i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning.

Du kan her i vores privatlivspolitik vedrørende rekrutteringsprocessen læse mere om, hvilke typer af personoplysninger vi indsamler, hvordan vi indsamler dem, samt formålet med indsamlingen.

Herudover kan du læse om dine rettigheder og andre informationer vi skal give dig.

Såfremt vores behandling af dine personoplysninger sker på baggrund af dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

2 Almindelige oplysninger

Ansøgningen:

De personoplysninger vi behandler i forbindelse med rekrutteringsprocessen, omfatter normalt følgende almindelige oplysninger:

  • For- og efternavn
  • Kontaktinformation, herunder adresse, telefonnummer og e-mailadresse
  • Område – geografisk placering
  • Din ansøgning, herunder din beskrivelse af dig selv og andre oplysninger du selv inkluderer heri
  • CV, herunder relevant erfaring og uddannelse
  • Karakterudskrifter/uddannelsesbevis
  • Ønsket stilling
  • Andre oplysninger du selv vælger at give os, herunder eksempelvis link til LinkedIn-profil, anbefalinger fra tidligere arbejdsgivere og billede

Disse oplysninger indsamles og behandles på baggrund af vores legitime interesse i at kunne vurdere dig og dine faglige, samt sociale kompetencer i forhold til en konkret stilling og finder sted efter databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f.

Referencer:

Objektive og subjektive oplysninger fra referencer (tidligere og nuværende arbejdsgivere), som du har angivet, indhentes kun efter samtykke fra dig, jf. databeskyttelseslovens § 12, stk. 3. Dit samtykke kan til enhver tid trækkes tilbage. De indhentede oplysninger behandler vi på baggrund af vores legitime interesse i de objektive oplysninger om bl.a. din ansættelsesperiode, arbejdsopgaver mm., samt de subjektive oplysninger om bl.a. dine faglige og sociale kompetencer for at vurdere om du er egnet til stillingen, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f.

Personlighedstests:

Herudover kan vi desuden behandle oplysninger om dig i forbindelse med personligheds- og intelligenstests, på baggrund vores legitime interesse i at kunne vurdere, hvilke ansøgere, der ud fra en vurdering af personlighed og intelligens, vil have bedste forudsætninger for at bestride jobbet, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f.

Sociale medier:

I forbindelse med rekrutteringsprocessen, kan vi, hvis vi finder det relevant, indhente oplysninger om dig, der allerede er offentliggjort, herunder også sociale medier, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f, og art. 9, stk. 2, litra e for evt. følsomme oplysninger. Det vil altid være begrænset til saglige og proportionelle oplysninger der er relevante for formålet. De offentlige oplysninger, vi evt. måtte få kendskab til, bliver dog ikke gemt i vores systemer.

3 Følsomme/fortrolige oplysninger

Vi indsamler og behandler som udgangspunkt ikke følsomme personoplysninger, omfattet af databeskyttelsesforordningens art. 9, om dig i forbindelse med ansøgningsprocessen. Vi beder om, at du udelader personnummer og følsomme personoplysninger i dit CV og i din ansøgning.

Straffeattest:

Ved særlige og betroede stillinger, eksempelvis lederstillinger inden for økonomi, ledelse, salg, indkøb eller data, kan du blive bedt om at fremvise en privat straffeattest, på baggrund af Jysk Fynske Mediers legitime interesse i at forebygge og mindske risikoen for underslæb, bedrageri eller tilsvarende efter databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f. Det vil bero på en konkret vurdering og om hvorvidt det er relevant og proportionelt i forhold til den konkrete stilling, om fremvisning af privat straffeattest er nødvendig. Denne indhentes og fremvises af dig selv og vil først skulle fremvises i afsluttende faser af rekrutteringsprocessen, hvor det vurderes sandsynligt, at du vil blive taget i betragtning til stillingen, evt. ved kontraktindgåelse, også jf. databeskyttelsesloven § 8 stk. 3, 2. pkt.
Jysk Fynske Medier behandler og opbevarer ikke straffeattesten.

4 Efter ansøgningsprocessen

Såfremt du bliver ansat, vil dine oplysninger blive gemt i din personalemappe, for at vi kan overholde vores arbejdsretlige forpligtelser, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra c, for at opfylde den kontrakt som du bliver en del af, jf. art. 6, stk. 1, litra b, og på vores legitime interesse i at kunne dokumentere din ansættelsesproces og fortsat have adgang til de oplysninger, som du har afgivet i forbindelse hermed, bl.a. for at imødekomme eventuelle indsigelser eller beskyldninger, samt andre krav, jf. art. 6, stk. 1, litra f og art. 9, stk. 2, litra f.. Herudover finder også databeskyttelseslovens § 12, stk. 1 og 2 anvendelse for behandling af oplysninger i forbindelse med rekrutteringsprocessen og evt. videre ansættelse.

Hvis du får afslag, opbevarer vi oplysningerne i op til 6 måneder efter afslag, hvorefter de slettes automatisk. Oplysninger, der hidrører fra uopfordrede ansøgninger opbevares i 6 måneder efter de er indsendt, hvorefter de slettes. Vi opbevarer dem i 6 måneders på baggrund af vores legitime interesse i at kunne forsvare os mod eventuelle indsigelser eller beskyldninger om eksempelvis diskrimination, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f og art. 9, stk. 2, litra f.

Vi kan også gemme dine oplysninger i 6 måneder, såfremt du giver samtykke til det, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a, med det formål, at vi kan kontakte dig, hvis vi skulle have en anden stilling, som vi mener du kan tages i betragtning til, og dette kan forlænges yderligere, efter samtykke fra dig. Dit samtykke kan til enhver tid trækkes tilbage.

Alle oplysningerne behandles fortroligt og videregives ikke til tredjeparter, men kan overlades til virksomheder, som leverer tjenester til os, f.eks. hosting-virksomheder og test-udbydere, der fungerer som databehandlere og handler efter instruks fra os.

5 Behandling af de oplysninger vi indsamler

Vi passer godt på dine personoplysninger. De oplysninger vi indsamler om dig, opbevares og behandles i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning.

Det er i de fleste tilfælde frivilligt om du ønsker at give os personoplysninger eller samtykke til indsamling. Hvis du ikke ønsker at dele dine personoplysninger eller samtykke til indsamling af personoplysningerne, kan det få forskellig betydning for dig alt efter hvilken aktivitet du laver eller ønsker.

Vi har truffet passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger imod at personoplysningerne hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de personoplysninger, der er nødvendige i forhold til det fastsatte formål. Herudover kan gældende lovgivning, kontrakter eller anden retlig forpligtelse kræve at vi behandler visse typer oplysninger.

Da vores service er afhængig af korrekte og opdaterede oplysninger, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine oplysninger. Du kan benytte kontaktoplysningerne til at meddele os om ændringer, hvorefter vi opdaterer dine oplysninger. Hvis vi selv bliver opmærksomme på ukorrekte oplysninger, vil vi selv opdatere oplysningerne, i det omfang vi har kendskab til disse, og herefter give dig meddelelse om dette.

Vi opbevarer oplysningerne så længe de er nødvendige for at opfylde det fastsatte formål og så længe det kræves i henhold til gældende lovgivning. Når formålet er opfyldt, og oplysningerne ikke længere er nødvendige, vil vi slette oplysningerne i det omfang lovgivningen ikke pålægger os at gemme oplysningerne i en længere periode.

Vi kan dele dine oplysninger med samarbejdspartnere, som bruger disse til målrettet annoncering på vores vegne. Herudover benytter vi en række eksterne virksomheder til opbevaring og behandling af data. Disse virksomheder behandler udelukkende oplysningerne på vegne af os og efter udtrykkelig, skriftlig instruks af os, og kun i det omfang, det er nødvendigt til opfyldelse af det fastlagte formål. Virksomhederne må ikke bruge oplysningerne til egne formål.

JFM overfører som udgangspunkt ikke dine personoplysninger til lande uden for EU/EØS. Vi anvender dog Active Campaign og Responsys som databehandlere i USA, på baggrund af EU’s Standard Contractual Clauses.

6 Dine rettigheder

Du har en række rettigheder i forbindelse med vores behandling af oplysninger om dig. Nogle af rettighederne kan være begrænsede af retlige forpligtelser og anden lovgivning som vi er underlagt eller fordi behandlingen ikke er omfattet af databeskyttelseslovgivningen.

Indsigtsret

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger, herunder hvor vi har oplysningerne fra, hvad vi anvender dem til, hvor længe vi opbevarer dem og hvem vi deler dem med.

Rettelse

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig inden tidspunktet for vores almindelige, generelle sletning indtræffer.

Begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af oplysninger om dig begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Indsigelse

Du har til enhver tid ret til af grunde, der vedrører din særlige situation, at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger baseret på databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e) eller f), herunder profilering baseret på disse bestemmelser. Den dataansvarlige må ikke længere behandle personoplysningerne, medmindre den dataansvarlige påviser vægtige legitime grunde til behandlingen, der går forud for dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller behandlingen er nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

Hvis personoplysninger behandles med henblik på direkte markedsføring, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger til sådan markedsføring, herunder at gøre indsigelse mod profilering, i det omfang den vedrører direkte markedsføring.

Dataportabilitet (Ret til at transmittere oplysninger)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindelig anvendt og maskinlæsbart format, samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring, i det omfang det er teknisk muligt for os, og såfremt oplysningerne er indsamlet på baggrund af dit samtykke eller i forbindelse med en kontrakt/aftale du har indgået med os.

7 Kontaktmuligheder

Du kan kontakte os hvis du mener, at vi behandler personoplysninger om dig i strid med gældende lovgivning eller andre retlige forpligtelser.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet personoplysninger om dig, vil vi undersøge om betingelserne herfor er opfyldte, og i så fald gennemfører vi ændringer eller sletning hurtigst muligt.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at benytte formularen til persondatahenvendelser her eller kontakte vores kundeservice på 66 11 11 11.

Den dataansvarlige er:

JFM P/S og datterselskaber
Bugattivej 8
7100 Vejle
CVR.: 36503355

Du kan også kontakte vores Chef for GDPR Compliance ved at sende en mail til: persondata@jfmedier.dk

8 Information om klagemuligheder

Hvis du er utilfreds med vores behandling af personoplysninger eller ikke mener vores behandling lever op til gældende lovgivning, kan du indgive en klage til Datatilsynet. Du finder deres kontaktoplysninger på deres hjemmeside www.datatilsynet.dk

Kontakt JFM – Vi er klar til at hjælpe dig!

Du kan skrive til os 24 timer i døgnet, og vi vil bestræbe os på at besvare din henvendelse så hurtigt som muligt. Tak!

Din henvendelse er sendt – vi besvarer den hurtigst muligt.

Kontakt JFM – Vi er klar til at hjælpe dig!

Du kan skrive til os 24 timer i døgnet, og vi vil bestræbe os på at besvare din henvendelse så hurtigt som muligt. Tak!

Din henvendelse er sendt – vi besvarer den hurtigst muligt.

Kontakt JFM – Vi er klar til at hjælpe dig!

Du kan skrive til os 24 timer i døgnet, og vi vil bestræbe os på at besvare din henvendelse så hurtigt som muligt. Tak!

Din henvendelse er sendt – vi besvarer den hurtigst muligt.